DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES VYKDYMO STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE Spausdinti

Stonaičių socialinės globos namų direktorius Aleksas Vyšniauskas, reaguodamas į Lietuvos Socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko raštą 2019-11-28 Nr. RJ-720, 2019-12-03 informavo raštu, kad Socialinių paslaugų šakos kolektyvinė sutartis įstaigoje pradėta vykdyti. Faktą dėl pradėto sutarties vykdymo patvirtino ir Stonaičių socialinės globos namų darbuotojų atstovai.

Profesinės sąjungos narius informuojame, kad Socialinių paslaugų šakos kolektyvinėje sutartyje (toliau Sutartis 10 p., numatyta, jog: „Didėjant minimaliajai mėnesinei algai, atitinkamu dydžiu, neviršijant Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu nustatytų pareiginės algos pastoviosios dalies maksimalių dydžių, didinama ir darbuotojų, kuriems taikoma ši Sutartis, pareiginės algos pastovioji dalis.“ Tai reiškia, kad nuo 2020-01-01, padidėjus MMA, įstaigose, kuriose privaloma vykdyti Sutartį, Profesinės sąjungos narių PA dalis turės būti proporcingai padidinta. Kitu atveju bus laikoma, kad įstaigoje yra nesilaikoma Sutarties. Taip pat primename dėl Sutarties taikymo naujai įstojusiems nariams (Sutarties papildymo, 2019-09-09, 3 p.,): „Sutartis taikoma visiems socialinių paslaugų įstaigų, įtrauktų į Įstaigų sąrašą, darbuotojams, kurie Sutarties pasirašymo dieną yra profesinių sąjungų nariai. Po Sutarties įsigaliojimo priimtiems profesinių sąjungų nariams Sutartis taikoma, jei jie Susitarimo pasirašymo dieną yra profesinių sąjungų nariai.“