ĮREGISTRUOTA SUTARTIS Spausdinti

Šių metų liepos 14 dieną LR Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pasirašė susitarimą „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinio sektoriaus šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo“ su Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos padaliniu Lietuvos sveikatos apsaugos profesinių sąjungų federacija. Sutartį pasirašė Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga ir federacijos pirmininkė Evelina Karalkevičienė, sutartis jau yra oficialiai įregistruota LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kolektyvinių sutarčių registre.

Šakos kolektyvinės sutarties tikslas – sudaryti sąlygas darniai LNSS biudžetinių įstaigų veiklai, garantuoti šiose įstaigose dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio, darbų saugos ir kitų darbo sąlygų aukštesnį lygį, nei numatyta Darbo kodekse ir kituose LR įstatymuose, sudaryti geresnes darbo bei socialines garantijas, plėtoti socialinę partnerystę, reguliuoti darbo santykius ir sąlygas. Numatyta nuotolinio darbo galimybė, maksimalus viršvalandžių skaičius.

Šis teisinis aktas numato priemokų mokėjimą už papildomą darbą ir kenksmingas darbo sąlygas, taip pat galimybę tam tikrą laiką dirbti nuotoliniu būdu. Darbuotojai, suderinę su tiesioginiu vadovu, nuo šiol turės teisę gauti iki penkių apmokamų darbo dienų per ketvirtį asmeniniais reikalais išvykti į sveikatos priežiūros įstaigas ir valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas.

Naujas dokumentas pakeis nuo 2019 metų sausio 1 dienos galiojusią sutartį. Kolektyvinė sutartis galios Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių įstaigų darbuotojams, tapusiems kolektyvinę sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų organizacijų ir jas sudarančių profesinių sąjungų nariais iki jos pasirašymo dienos.

Sutartį pasirašiusios profesinių sąjungų organizacijos įsipareigojo remti struktūrinius pokyčius, prisidėti prie veiklos modernizavimo, teikiamų paslaugų kokybės gerinimo.

Kolektyvinės sutarties nuostatos kas metai bus peržiūrimos.